Open call! Narva linnaruumi installatsiooni residentuur

Open call! Narva linnaruumi installatsiooni residentuur

Algab avalik konkurss loomeresidentuuri, mille eesmärgiks on luua Narva linna keskust ilmestav ja mitmekesistav linnainstallatsioon. Konkursi võitja on oodatud sel kevadsuvel pooleteiseks kuuks Narva kunstiresidentuuri resideeruma. Väljavalitud autori loomestipendium on 2000€ ja kaetakse installatsiooni produktsioonikulud.

Konkurss toimub Narva kunstiresidentuuri ja Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ameti koostöös, Tallinn Architecture Biennale 2024 kaasabil. Nimelt tõukub konkursi kutse just selleaastase TABi teemast “Ressursid tuleviku jaoks”. Teemavalik suunab installatsiooni looma olemasolevate, kohalike, omaenda ressursside abil. Kasutust võiksid leida näiteks jääkmaterjalid ja Narvas kandist leitavad materjalid.

Konkursi tähtaeg on 12. aprillil, pärast mida valib žürii parima lahenduse. Autor on loomeresidentuuris mai keskpaigast kuni juuni lõpuni, installatsioon valmib hiljemalt juuli lõpuks. Ruumiinstallatsioon Narva kesklinnas saab olema osa 2024. aasta TAB satelliitprogrammist. 

Lähteülesanne

Ruumiinstallatsioonid loovad paremat elukeskkonda, muudavad ja rikastavad ruumi, milles inimesed igapäevaselt liiguvad. Hetkel ei ole aga Ida-Virumaa linnades ei ole selliseid sekkumisi just palju. Samal ajal on Narva linna avalik ruum andnud viimase paari aasta jooksul korduvalt kõneainet. Nõukogudeaegsed mälestusmärgid tulid Ukraina sõja valguses taas päevakorda ja neid on jäänud vähemaks. Küsiti, et kas ja millised võiksid olla uued maamärgid. Loodav installatsiooni saab olema positiivse sõnumiga linnaruumi rikastav objekt, mida võib ka pidada uuteks monumendiks.

Installatsioonid on hea viis, kuidas eksponeerida loojate loomingut avalikud ruumis ja tuua seda inimestele lähemale. Loodame, et see tõmbab uudishimulikke pilke ning kutsub arutlema kunsti rolli üle avalikus ruumis. Samuti on oodatud pakkumised, mis kutsuvad vaatlejaid üles installatsiooniga suhestuma ja seda kasutama. Kasutada võib valguslahendusi ning mängida heli või muude tehniliste lahendustega.

Konkurss kannab ka Tallinn Architecture Biennale tänavust sõnumit ressursside hoidmisest. Kuidas kasutada olemasolevaid ressursse nii, et need ei saaks otsa? Kuidas luua ruumi siis, kui ressursse on harjumuspärasest vähem? Mis saab siis, kui ruumi hakkab looma kes iganes ja seda ei tee ainult õppinud ruumiloojad? Kuidas luua sellist ruumi, mis püsib erinevates kriisides ja peab vastu keskkonna muutumisele? On soositud, kui konkursile esitatav töö, selle kontseptsioon ja/või selle loomise protsess peegeldaks ressursside hoidmise küsimusi.

Näiteid linnaruumi installatsioonidest

Vormi poolest on eeskujuks Tallinn Architecture Biennale raames Arhitektuurimuuseumi ette loodud installatsioonid. Häid näiteid on teisigi, nagu Kaisa Eiche ja Urmo Metsa installatsioon „Kiik“ Tartu raekoja platsil 2014. aastal ja Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna tudengite varjualused. Piiri tagant võib näiteks tuua San Antonio Museum of Art’i juurde tehtud majade kontuurid ja Adham el Ghatit’i vertikaalaedade projekti. Valgusinstallatsioonidest tooks esile Narva juba eksponeeritud Elo Liivi, Alyona Movko ja Taavi Suisalu püramiidikujuline teose PEAL(T)KIRI ja Nathaniel Rackowe geomeetrilised kujundid.  

Ajakava

12.04 –  Konkursile taotluste esitamise tähtaeg
15.04 – Võitja väljakuulutamine
Kuni mai keskpaigani  – Installatsiooni kavandi täpsustamine ja tööprotsessi planeerimine
13.05 – 30.06 –  Residentuur NARTis, installatsiooni ehitamine ja installeerimine
31.07 –  Installatsiooni valmimise tähtaeg

Asukohad

Loodavale installatsioonile on välja pakutud kolm asupaika, millest osaleja valib välja ühe. Installatsiooni kavand tuleb esitada valitud konkreetset asukohta silmas pidades.

Stockholmi plats
Pimeaed
Kerese väljak


Põhjalikke asupaikade kirjeldusi saab lugeda siit: https://drive.google.com/file/d/1YyRd35ijvrly3ppix5jQ6hFNA1pHsEyC/view?usp=sharing


Asukohtade täpsemad plaanid ja fotod on kättesaadavad siin:
https://NarvaLK.quickconnect.to/d/s/xcbwKxeuT4OZMURwiFRlP4YtYd5eIFqi/xR2fE5xqq9iP6CoHa6j6bmozrEW4RfVo-97SgZzJ8Mws

Oluline info

Konkursile on oodatud taotlusi saatma kunstnikud, skulptorid, arhitektid ja teised loomeinimesed nii Eestist kui mujalt. Taotluses osalejaid võib olla rohkem, kuid loomeresidentuuris NARTis saavad ööbida üks autor või autorite duo, kellel on üks magamistuba. Lühiajaliselt saab ööbida ka suurem tiim. Residentuuriga kaasneb loomestipendium 2000€, mis makstakse välja residentuuri perioodi alguses.

Konkursil osaleja valib välja ühe väljapakutud asupaikadest ja pakub sinna oma idee. Installatsiooni eluiga peaks olema minimaalselt 5 aastat, installatsioon peab pidama vastu ilmastikule ja ka võimalikule vandaalitsemisele. Sellega praegu arvestama installatsiooni materjalide valikul ja konstruktsioonis, ehitamisel jne. Arvestada tuleks muutuva keskkonnaga (nt talveperioodil ja suveperioodil on nähtavus erinev), kuidas ja kust on installatsioon vaadeldav. Oluline on ka installatsiooni hooldatavus ja et see ei saaks olema ressursimahukas.

Installatsioonis võib kasutada valgust ja muid tehnilisi elemente, kuid täpne teostusplaan koostatakse Narva linna ja kunstnikega koostöös. Žüriil on õigus teha väljavalitud kunstnikele ettepanekuid kavandi muutmiseks, asupaiga täpsustamiseks ning tehniliste küsimustega seotud ettepanekuid.

Autor loovutab kõik teosega seotud varalised õigused, ning tööprotsessis koostatud dokumentide ja materjalide omandiõigused, samas jäävad autorile isiklikud autoriõigused. 

Konkursil väljavalitud autor peab olema valmis viima läbi ka töötubasid (täpne arv ja sisu selgub koostöös väljavalitud autoriga). Töötoad saavad olema suunatud kohalikele noortele ja ka kõigile teistele, kes on huvitatud saama osa ruumi-installatsiooni loomisest ja on valmis ise käe külge panema. Töötoad saavad olla osa installatsiooni loomise protsessist ja osalejad mängida suuremat või väiksemat rolli installatsiooni valmimisel. Töötubasid aitab korraldada NART. Töötubade materjalide kulu peab mahtuma installatsiooni produktsiooni-eelarve sisse.

Žürii

Peeter Tambu, Narva peaarhitekt
Denis Girenko, Narva linnakunstnik
Johanna Rannula, Narva kunstiresidentuur
Andrea Tamm, Arhitektuurikeskus
Ra Martin Puhkan, arhitektuuribüroo Stuudio TÄNA

Eelarve ja tugi

Installatsiooni produktsiooniks on Narva linna ja Kultuurkapitali toetusel ette nähtud vähemalt 9000€ (uuendatud 26.03.24), kuid sponsoreid ja toetajaid võib enne residentuuri algust lisanduda. Sellisel juhul vaadatakse autorite ja korraldajate poolt eelarve uuesti üle ja koos pannakse paika, kas ja kuidas muutub sellest installatsiooni vorm.

Installatsiooni produktsiooniks ette nähtud eelarvest peab autor–kunstnik katma kõik kaasnevad kulud nagu materjal, ehitus, joonised, transport, teenused, installeerimise kulud, abitööjõud jm otseselt installatsiooni produktsiooniga seotud kulud. Samas autorite enda transpordikulud tuleb katta kas loomestipendiumist või omadest vahenditest.

Narva kunstiresidentuuril on pigem väike valik tööriistu ning muud installatsiooni loomiseks vajaminevad vahendid tuleb autoritel hankida või rentida ja sellega tuleb arvestada produktsiooni eelarves.

Võidutöö lähtub TABi teemapüstitusest ja seega on oodatud loovad viisid olemasolevate ressursside kaasamiseks. Juhul kui planeeritakse kasutada jääkmaterjale ja/või taas- ja ringkasutatavaid materjale, siis tuleb sellele eelarves ja kirjelduses viidata.

Narva kunstiresidentuuri tiim abistab Narva tulnud kunstnikke installatsiooni loomise protsessis, kuid seda mõistlikus mahus, näiteks abi kohalike asutustega kontakti leidmisel ja töötubade korraldamisel.

Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet võib vajadusel nõustada võidutöö autoreid linnaruumilistes ja insenertehnilistes küsimustes, joonistele tagasiside andmisega ja muude küsimustega, mis on seotud installatsiooni tehnilise teostusega. Samuti aitab Amet vajalike lubade taotluste koostamisega ja menetlemisega.

Installatsiooni loomiseks võib leida suuremaid ruume lähikonnast, kuid seda võib teha ka väliruumis NARTi kinnistu piires. Teisest küljest on võimalik leida kohalikke koostööpartnereid, et kasutada alternatiivseid ruume, töökodasid või tööriistu. NART saab pakkuda abi selliste partnerite otsimisel.

Taotlus

Taotlus peab sisaldama ruumiinstallatsiooni-skulptuuri kavandit, sealhulgas ka teost piisavalt kirjeldavaid jooniseid ja asendiskeemi ning kasutatavate materjalide/vahendite kirjeldust. Samuti peavad olema kirjeldatud produktsiooni ajaline plaan ning võimalikult täpne eelarve.

Taotlus tuleb esitada hiljemalt 12.04 kl 23.59. Fail tuleb laadida üles siin lingil:
https://forms.gle/NEuHSuWXwmKafefaA

Taotluses tuleb esitada järgnev:
– Taotleja(te) andmed nagu nimi, riik, vanus, kontaktandmed
– Taotleja(te) CV(d) ja lühike biograafia
– Lühike portfoolio, milles on maksimaalselt 5 seonduvat loomeprojekti
– Installatsiooni kontseptsiooni ja vormi kirjeldus, s.h asukoha valik (800 sõna)
– Installatsiooni produktsiooni eelarve kalkulatsioon (taotlus kirjutamise ajal on eelarve piiriks 9000€ (uuendatud 26.03.24), kuid see võib hiljem sponsorite ja toetajate liitumisel hiljem suureneda)
– Produktsiooni ajaline kava
– Installatsiooni ideekavandi joonised, sh vähemalt kolm vaadet ja asendiskeem ühel kolmest väljapakutud asupaigast.

Asupaikade kirjeldusi saab lugeda siit: https://drive.google.com/file/d/1YyRd35ijvrly3ppix5jQ6hFNA1pHsEyC/view?usp=sharing

Vajalikud asendiplaanid ja fot
od asukohtadest leiab siit:
https://NarvaLK.quickconnect.to/d/s/xcbwKxeuT4OZMURwiFRlP4YtYd5eIFqi/xR2fE5xqq9iP6CoHa6j6bmozrEW4RfVo-97SgZzJ8Mws


Vastu võetakse taotlused, mis on vormistatud inglise või eesti keeles. Kõik taotluses nõutud osad tuleb esitada ühes PDF formaadis failis.

Konkursi korraldajaks on Narva kunstiresidentuur.
Küsimused on oodatud aadressil residentuur@artun.ee.