Haridusprogramm näitusel ″Tuleviku kujutelm mineviku varjuga″

Näitus “Tuleviku kujutelm mineviku varjuga”
11.02.-28.05.2023
Narva kunstiresidentuur, Joala 18, Narva

Galeriitund “Kunsti mõtestamine- käsitöö käsikäes kaasaegse kunstiga” 
Sihtrühm: I kooliaste
Kestus: 90 min 

Tunnis mõtiskleme käsitööd ja kunsti võrdsete tasanditena, kus puudub kunsti domineeriv väärtustamine käsitöö üle. Ühiselt leiame ja uurime  traditsiooniliste loomevormide ja -tehnikate segunemist nüüdisaegse kunstiga. Õpime vaatlema, kuidas kunstnikud on kaasanud käsitööd, jätkusuutlikust, tänapäevaseid igapäevaseid muresid ja rõõme ning kuidas kunst muutub käsikäes ümbritseva keskkonnaga kaasaegseks kunstiks.

Tund jätkub ateljees, kus osalejatel pakutakse teha kõrgtrükki või luua mask-kollaaž, mis kajastab enda isiksuse tahke.

Märksõnad: kaasaegne kunst, jätkusuutlikkus, teadvelolek ehk mindfulness, massimeedia, kõrgtrükk ja mustrite loomine, varju-valgusemängud.

Muuseumitund lõimib kunsti, muusikat, loodusaineid, keelt, sotsiaalaineid, kehalist kasvatust ja tehnoloogiat.

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

 • uurib igapäevaste esemete vormi ja nende tekitatud helisid;
 • teab, kuidas luua ning tarbida säästvalt;
 • arutleb ümbritseva visuaalse kultuuri nähtuste üle;
 • esitab oma ideede erinevaid lahendusi;
 • tegutseb individuaal- või rühmatöös; 

Muuseumitund toetab riikliku õppekava üldpädevusi, aidates:

 • Kultuuri- ja väärtuspädevus- tegevustes väärtustatakse individuaalset ning kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse eetiliste ning esteetiliste väärtushoiakute kujunemist.
 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus- ühine näitusekülastus koos loovtööga, kujundavad koostöövalmidust ning aitavad väärtustada üksteise toetamist ning kultuurilist ühtsustunnet. 
 • Enesemääratluspädevus- kultuuriliste ja sotsiaalsete teemade käsitlemine aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti.
 • Õpipädevus- tunnis kasutatakse eriilmelisid ülesandeid, õppemeetodeid ja töövorme;
 • Suhtluspädevus- kunstiteostest rääkimine ja arutlemine, kunstialase oskussõnavara kasutamine ja erinevate info edastamise viiside kasutamine.
 • Ettevõtlikkuspädevus- õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaeluga ja kunstis uuenduslike ja loovate lahenduste väärtustamine.
 • Loodusteaduste ja tehnoloogia pädevus- õpitakse kasutama kunstimõisteid, võrdlema ja liigitama erinevate nähtuste tunnuseid.  Tunnis õpitakse mõistma teaduse ja tehnoloogia rolli muusika ning kunsti arengus. 

Galeriitund “Kunsti mõtestamine- käsitöö käsikäes kaasaegse kunstiga” 
Sihtrühm: II kooliaste
Kestus: 90 min 

Tunnis mõtiskleme käsitööd ja kunsti võrdsete tasanditena, kus puudub kunsti domineeriv väärtustamine käsitöö üle. Ühiselt leiame ja uurime  traditsiooniliste loomevormide ja -tehnikate segunemist nüüdisaegse kunstiga. Õpime vaatlema, kuidas kunstnikud on kaasanud käsitööd, jätkusuutlikust, tänapäevaseid igapäevaseid muresid ja rõõme ning kuidas kunst muutub käsikäes ümbritseva keskkonnaga kaasaegseks kunstiks.

Märksõnad: kaasaegne kunst, jätkusuutlikkus, teadvelolek ehk mindfulness, massimeedia, kõrgtrükk ja mustrite loomine, varju-valgusemängud.

Muuseumitund lõimib kunsti, muusikat, loodusaineid, keelt, sotsiaalaineid, kehalist kasvatust ja tehnoloogiat.

Muuseumitunnis osalenud õpilane:

 • mõistab võimalusi, kuidas tarbida loodust säästvalt ja luua säästlikult kunstiteoseid, tegutsedes nii individuaal- ja rühmatöödes;
 • teadmisi ja oskust arutleda visuaalse kunstiinfoga seonduvate nähtuste üle, kasutades kunstimõisteid, teadmisi tunnis nähtud kunsti- ja kultuuri objektidest;
 • oskust kavandada ning kujutada nii vaatluse kui ka ideede põhjal;
 • kasutab enda väljendamiseks erinevaid kunstitehnikaid ja -materjale; 

Muuseumitund toetab riikliku õppekava üldpädevusi, aidates:

 • Kultuuri- ja väärtuspädevus- tegevustes väärtustatakse individuaalset ning kultuurilist mitmekesisust. Käsitletavate teemade, analüüsitavate kunstiteoste ja -sündmuste kaudu toetatakse eetiliste ning esteetiliste väärtushoiakute kujunemist.
 • Sotsiaalne ja kodanikupädevus- ühine näitusekülastus koos loovtööga, kujundavad koostöövalmidust ning aitavad väärtustada üksteise toetamist ning kultuurilist ühtsustunnet. 
 • Enesemääratluspädevus- kultuuriliste ja sotsiaalsete teemade käsitlemine aitab kujundada personaalset, sotsiaalset ja kultuurilist identiteeti.
 • Õpipädevus- tunnis kasutatakse eriilmelisid ülesandeid, õppemeetodeid ja töövorme;
 • Suhtluspädevus- kunstiteostest rääkimine ja arutlemine, kunstialase oskussõnavara kasutamine ja erinevate info edastamise viiside kasutamine.
 • Ettevõtlikkuspädevus- õpitava sidumine nüüdisaegse igapäevaeluga ja kunstis uuenduslike ja loovate lahenduste väärtustamine.
 • Loodusteaduste ja tehnoloogia pädevus- õpitakse kasutama kunstimõisteid, võrdlema ja liigitama erinevate nähtuste tunnuseid. Tunnis õpitakse mõistma teaduse ja tehnoloogia rolli muusika ning kunsti arengus. 

Lisainfo ja broneerimine:
Аrina, +37256265903
arina.jegorova@artun.ee